CENTRUL PENTRU CULTURA „CARMEN SAECULARE” ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” organizează concurs pentru ocuparea posturilor:

 1. ½ normă dansator, grad profesional II, studii M/G – Serviciul Ansamblul Folcloric ”Floricică de la munte”;
 2. inspector de specialitate, grad profesional I, studii S – Compartiment financiar-contabil, resurse umane, administrativ;
 3. instructor (artă populară), grad profesional I, studii M – Birou Școala Populară de Arte;
 4. consultant artistic, grad profesional I, studii S – Compartiment Valorificarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”, până pe data de  22.09.2017, ora 14,00 și conform prevederilor art. 6, alin. 1 din la H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G. nr. 1.027/2014, vor conține:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copie de pe actul de identitate;
 3. Copii după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
 4. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;
 5. Cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire)*;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae, după modelul european prezentat în H.G. nr.1021/2004.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 Condițiile de participare la concurs sunt:

I. Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru  care  candidează, atestată pe  baza   adeverinţei   medicale  eliberate   de   medicul  de  familie  sau  de  unităţile  sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de  studii  şi,  după  caz,  de  vechime   sau   alte    condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori  a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 II. Condiții specifice pentru ocuparea a ½ normă a postului vacant de dansator, grad profesional II, studii M/G:

 – studii generale sau medii;

 – varsta minima 18 ani si maxima 40 ani;

– disponibilitate la efort prelungit;

 – a activat intr-un ansamblu de amatori

 – condiții de vechime – nu este cazul

        Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, grad profesional I, studii S:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau științe administrative, inginerie;

–  condiții de vechime – nu este cazul

– cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu;

– cunoștințe utilizare SEAP.

   Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de instructor (artă populară), grad profesional I, studii M:

 – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

 – condiții de vechime – nu este cazul

 – abilități de munca în echipa

 – disponibilitate de program flexibil

      Condiții specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de consultant artistic, grad profesional I, studii S:

 – studii superioare în domeniul ştiinţelor umaniste sau sociale, absolvite cu diploma de licenţă;

 – vechime minimum 5 ani în specialitatea studiilor;

 – curs de formare profesională de management proiecte culturale;

 –  cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu;

 Concursul va avea loc la sediul Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” şi constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

          Pentru posturile contractuale vacante de ½ normă dansator, grad profesional II, studii M /G și instructor (artă populară), grad profesional I, studii M:

 •  Selecţia dosarelor până în data de 26.09.2017, ora 16,00;
 • Proba scrisă în data de 02.10.2017, ora 9,00;
 • Interviul în data de 05.10.2017, ora 9,00.

          Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional I, studii S și consultant artistic, grad profesional I, studii S:

 •  Selecţia dosarelor până în data de 26.09.2017, ora 16,00;
 • Proba scrisă în data de 02.10.2017, ora 11,00;
 • Interviul în data de 05.10.2017, ora 11,00.

 Calendarul concursului este următorul:

a) Depunerea dosarelor de concurs – 09.2017, ora 14,00;
b) Proba scrisă

½ normă de dansator, grad profesional II, studii M/G: 10.2017, ora 9,00

 – inspector de specialitate, grad profesional I, studii S: 02.10.2017, ora 11,00

 – instructor (artă populară), grad profesional I, studii M: 02.10.2017, ora 9,00

 – consultant artistic, grad profesional I, studii S: 02.10.2017, ora 11,00

c) Notare probei scrise și comunicarea rezultatelor la proba scrisă – maximum o zi lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
d) Depunere contestații formulate față de rezultatul obținut la proba scrisă – maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise;
e) Soluționare contestații rezultat probă scrisă și comunicarea rezultatului la contestații – maximum o zi lucrătoare de la data depunerii contestațiilor;
f) Susținerea interviului

½ normă de dansator, grad profesional II, studii M/G: 10.2017, ora 9,00

 – inspector de specialitate, grad profesional I, studii S: 05.10.2017, ora 11,00

 – instructor (artă populară), grad profesional I, studii M: 05.10.2017, ora 9,00

 – consultant artistic, grad profesional I, studii S: 05.10.2017, ora 11,00.

g) Notare interviu și comunicarea rezultatelor la interviu – maximum o zi lucrătoare de la data susținerii interviului;
h) Depunere contestații formulate față de rezultatul obținut la interviu – maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor interviului;
i) Soluționare contestații rezultat interviu și comunicarea rezultatului la contestații maximum o zi lucrătoare de la data depunerii contestațiilor;
j) Afișare rezultate finale – maximum o zi lucrătoare de la data soluționării contestațiilor

 Bibliografia pentru concurs pentru ½ normă a postului vacant de dansator, grad profesional II, studii M/G:

 1. Arta Populară Românească, Editura Academia Română, Bucureşti. 1969.
 2. Folclor Muzical din Moldova – Constantin Arvinte, Editura PIM, Iaşi, 2008.
 3. Etnografia Văii Bistriţei, Editura Comitetul de Cultură şi Educaţie al judeţului Neamţ. 1973.
 4. Folclor Coregrafic Românesc – Theodor Vasilescu, Sever Tita, Editura Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice, Bucureşti, 1972.
 5. Jocuri Populare Româneşti – Gheorghe Popescu Judeţ, Editura Muzicală. 1959.
 6. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”.

        Bibliografia pentru concurs pentru postul vacant de inspector de specialitate, grad profesional I, studii S:

 1. Legea nr. 98/2016 privind acizițiile publice;
 2. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;
 4. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”.

Bibliografia pentru concurs pentru postul vacant de instructor (artă populară), grad profesional I, studii M:

 1.  Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”.
 2. LEGEA nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare.

 Bibliografia pentru concurs pentru postul vacant de consultant artistic, grad profesional I, studii S:

 1.  O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 143 din 21 mai 2007;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa nr. 21/2007, actualizată, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte;
 4. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”.

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”, telefon: 0233/214026 (de luni până joi, între orele 800–1600  și vineri, între orele  800–1400), persoană de contact – Nicoleta Macovei – inspector de specialitate.

Manager,

Carmen-Elena Nastasă